• Podstawowe pojęcia liniowej algebry wyższej. Tematy dotyczą rachunku liczb zespolonych (liczby i wielomiany zespolone), macierzowych algebraicznych równań liniowych (macierze, wyznacznik, metoda Laplace'a, rząd macierzy, metody dokładne: Cramera, Gaussa-Jordano, Choleskiego), euklidesowych przestrzeni wektorowych. Kurs jest realizowany tradycyjnie oraz e-learningowo (klasy wirtualne, testy on-line).

  Rejestracja samodzielna: Algebra z Geometrią Analityczną, W + Ćw, MAT001407,dzienne
 • Przegląd funkcji elementarnych. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Styczna. Różniczka funkcji i jej zastosowania do obliczeń przybliżonych.  Twierdzenia o wartości średniej (Rolle`a, Lagrange`a).Wzory Taylora i Maclaurina i ich zastosowania. Reguła de L`Hospitala. Ekstrema funkcji. Zadania z geometrii, fizyki i techniki prowadzące do wyznaczania ekstremów globalnych. Całki nieoznaczone i ich ważniejsze własności. Całkowanie przez części, podstawienie. Całkowanie funkcji wymiernych. Całkowanie funkcji trygonometrycznych. Całki oznaczone. Całki niewłaściowe I oraz II rodzaju. Zastosowania całek niewłaściowych.

  Rejestracja samodzielna: Analiza Matematyczna 1.1 - MAT001414C
 • W kursie przedstawiono elementy całek oznaczonych, całek niewłaściwych, rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, całek podwójnych i potrójnych, szeregów liczbowych i potęgowych. Kurs jest realizowany tradycyjnie oraz e-learningowo.
  Warunkiem zaliczenia jest pozytywny wynik:
  * wykładu (2h/w, 4 ECTS) - egzamin (S, Z=6, T=90 min),
  * ćwiczeń (2h/w, 3 ECTS) - dwa kolokwia (S, Z=4, T=60 min)+3testy(S, Z=1,T=15 min) + A.
  Razem: 4h/w, 7 ECTS. Uwagi: w-tydz., h-godz., S-tradyc., Z-zadanie, T-czas, A-aktywność.

  Rejestracja samodzielna: Analiza Matematyczna 2.1 - MAT001421
 • Kurs dotyczy elementów  równań różniczkowych zwyczajnych, jednorodnych i niejednorodnych rzędu "n",  liniowych jednorodnych i niejednorodnych układów równań różniczkowych oraz równań różniczkowych cząstkowych dla dwóch zmienncyh w zastosowaniu do zagadnień mechaniki budowli. W kursie przedstawiono metody rozwiązań  z wykorzystaniem standardowych podejść.

  Warunkiem zaliczenia jest pozytywny wynik:
  * wykładu (2h/w, 4 ECTS) - egzamin (S, Z=5, T=75 min),
  * ćwiczeń (2h/w, 3 ECTS) - dwa kolokwia (S, Z=3, T=45 min)+3testy(S, Z=1,T=15 min) + A.
  Razem: 4h/w, 7 ECTS. Uwagi: w-tydz., h-godz., S-tradyc., Z-zadanie, T-czas, A-aktywność.

  Rejestracja samodzielna: Analiza Matematyczna 3.1 - MAP001504W
 • W kursie przedstawiono podstawowe pojęcia teorii informacji, systemów komputerowych, systemów operacyjnych na przykładzie komputera Touringa oraz SO Microsoft, Novell oraz Unix. Omawiane są elementy bezpieczeństwa systemów informatycznych, podstawy programowania w MS Visual Basic. Przedstawiono zastosowanie pakietu MS Solver w rozwiązywaniu praktycznych zagadnień inżynierskich. Kurs jest realizowany e-learningowo (klasy wirtualne, testy on-line).

  Warunkiem zaliczenia wykładu jest zaliczenie trzech testów i aktywność.

  ' punkty oblicza się według formuły: 0,1*(E1+E2)+0,7*EK+0,1*A

  *wykład(1h/w,1 ECTS) - 2testy (E, Z=20, T=25 min/test) + 1test(EK, Z=20, T=25min)

  Razem: 1h/w, 1 ECTS. Uwagi: E1,E2 - on-line bez kontroli, EK - on-line pod kontrolą,
  w-tydz., h-godz., E-internet, Z-zadanie, T-czas, A-aktyw.

  Rejestracja samodzielna: Technologie Informacyjne - W, IBB002911W
 • Na kursie poznacie Państwo użytkowanie pakietu obliczeniowego MS OFFICE (Word, Excel, Solver ) w praktyce firm budowlanych oraz elementy programowania w Visual Basic z wykorzystaniem w AutoCAD. Kurs jest realizowany e-learningowo (klasy wirtualne, testy on-line).

  Warunkiem jest zaliczenie sześciu testów i aktywność.

  * laboratorium (2h/w, 1 ECTS) - 6 testów (E, Z=1, T=30 min) + A.

  Razem: 2h/w, 1 ECTS. Uwagi:w-tydz., h-godz., E-internet, Z-zadanie, T-czas, A-aktyw.

     Rejestracja samodzielna: Technologie Informacyjne - Lab, IBB002911L